សង្គ្រោះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំបឹងល្វា
  2. ភូមិនៃឃុំស្វាយភ្លោះ
  3. ភូមិនៃឃុំសំបួរ