សង្ឃឹម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) នឹក​ផ្គង​គំនិត​ទុក​ថា​មុខ​ជា​នឹង​បាន​សម្រេច​ដូច​បំណង, មាន​សេចក្ដី​កក់ក្ដៅ​ក្នុង​ចិត្ត​ទុក​ជា​មុន : សង្ឃឹម​ថា​មុខ​ជា​នឹង​បាន; ម្តាយ​សង្ឃឹម​កូន ។ ព. កា. ថា : ម្តាយ​សង្ឃឹម​កូន បង​និង​ប្អូន​ទាំង​ពីរ​ប្រាណ ថា​មុខ​ជា​នឹង​បាន ថែ​រក្សា​មាតា​ចាស់ ។ ឥឡូវ​ខុស​បំណង បែរ​ជា​រង​ឯ​កម្ម​ក្រាស់ លំបាក​ពន់ពេក​ណាស់ ព្រោះ​កម្ម​ចាស់​របស់​ខ្លួន ។ ប្រើ​ជា ន. ផង​ក៏​បាន : មាន​សង្ឃឹម, អស់​សង្ឃឹម ។