សង្ស័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សង់សៃ បា.; សំ. ( ន. ) (សំសយ; សំឝយ) សេចក្ដី​ឆ្ងល់, ដំណើរ​ងឿង​ឆ្ងល់, ដំណើរ​មិន​អស់​មិន​ហើយ​ក្នុង​ចិត្ត : មាន​សង្ស័យ, អស់​សង្ស័យ ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា កិ. ផង​ក៏​បាន “ឆ្ងល់, ងឿង​ឆ្ងល់, មិន​អស់​មិន​ហើយ​ក្នុង​ចិត្ត” : ខ្ញុំ​សង្ស័យ​ណាស់; កុំ​សង្ស័យ​ឡើយ ។