សង្ហា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. សង់-ហា ( គុ. ) ដែល​រុងរឿង, មាន​រូប​ល្អ​អង់អាច, ឆើតឆាយ, ស្រស់, ស្រស់បស់ : រូប​ឆោម​សង្ហា, តែង​ខ្លួន​យ៉ាង​សង្ហា (ម. ព. សង៉ា ផង) ។ សង្ហា​រាសី រាសី​រុងរឿង : មាន​សង្ហា​រាសី ។
  2. ភូមិនៃឃុំព្រៃស្លឹក