សញ្ជ័យ

ពីWiktionary

ស័ញ-ជៃ សំ. បា. ( ន. ) (សញ្ជយ) ការ​ឈ្នះ​ស្រេច​បាច់; ការ​ប្រាប​សត្រូវ​បាន; អ្នក​ដែល​ឈ្នះ​សត្រូវ​ឬ​ដែល​ប្រាប​សត្រូវ​បាន ។ ព្រះ​នាម​ព្រះ​វរ​បិតា​នៃ​ព្រះ​វេស្សន្តរ (ក្នុង​វេស្សន្តរ​ជាតក), ច្រើន​ហៅ ព្រះ​បាទ​ស្រី​សញ្ជ័យ “ព្រះ​បាទ​សញ្ជ័យ​មាន​ស្រី​សួស្ដី” ។