សញ្ញាណ

ដោយWiktionary
  1. ស័ញ-ញ៉ាន បា.; សំ. ( ន. ) (សំជ្ញាន) សេចក្ដី​ដឹង​ជាក់, ការ​យល់​ច្បាស់, សេចក្ដី​ចូល​ចិត្ត​ស៊ប់;
  2. គ្រឿង​សម្គាល់, អ្វី​ៗ​ដែល​ប្រើ​ជា​គ្រឿង​សម្គាល់​កិច្ច​ការ​នីមួយ;
  3. យីហោ ។ សញ្ញាណ​ប័ដ (ស័ញ-ញ៉ាណៈបាត់) ដំបារ​ឬ​បន្ទះ​ស្ពាន់​ជាដើម ដែល​ធ្លាក់​ឬ​សរសេរ​អក្សរ​ជា​គ្រឿង​សម្គាល់​ការ​អ្វី​មួយ, ដែល​ធ្លាក់​ឬ​សរសេរ​យីហោ (ម. ព. សមញ្ញា​ប័ដ ក្នុង​ពាក្យ សមញ្ញា ផង) ។
  4. (ច្បាប់) description,notion អត្តសញ្ញាណនិងសញ្ញាផ្សេងៗ។ (ម.ព. អត្តសញ្ញាណ)