សណ្ដាប់ធ្នាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ចារិត, ឫក​ចារិត, បែប​បទ : មាន​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​ល្អ ។ របប, របៀប​របប : មនុស្ស​ឥត​សណ្ដាប់​ធ្នាប់; ទុក​ដាក់​របស់​មាន​សណ្ដាប់​ធ្នាប់​គឺ​ទុក​ដាក់​តាម​របៀប ។