សណ្ឋាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា.; សំ. ( ន. ) (សំស្ថាន) ទ្រង់, ទ្រង់ទ្រាយ, រូប, រូប​រាង, រាងរៅ, ភាព, បែប​ភាព : មាន​សណ្ឋាន​សមរម្យ, មាន​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​គ្នា ។