សណ្ឋានវិទ្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

រូបសាស្ត្រ, ទម្រង់វិទ្យា, morphology, morphologie វិទ្យាសាស្ត្រពី ទម្រង់ រូបរាងទូទៅ និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃភាវៈរស់និងភាវៈគ្មានជីវិត។ ឧ. រូបសាស្ត្រស្រូវមាន ឫស ដើម ស្លឹក។