សត្វរំពា

ពីWiktionary

predator, prédateur សត្វដែលស៊ីសាច់សត្វដទៃជាអាហារ។ ឧ. ឆ្មាចាប់កណ្ដុរស៊ីជាអាហារ។ឆ្មាជាសត្វរំពា។