សត្វល្អិត

ពីWiktionary

insect, insecte សត្វល្អិតគ្មានឆ្អឹងខ្នងមានដងខ្លួនកង់ៗចែកជាបីផ្នែក ក្បាល ទ្រូង និង ពោះមានជើងបីគូ ពុកឬអង់តែនមួយគូ ហើយជាទូទៅមានស្លាប។ ឧ. ស្រមោច មូស មេអំបៅ រុយ ឃ្មុំ ... ជាបាណកសត្វ។