សត្វា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស័ត-ត្វា ( ន. ) ឈ្មោះ​បក្សី​មួយ​ប្រភេទ មាន​និយាយ​តែ​ក្នុង​សាស្រ្តា​ពាក្យ​កាព្យ​បុរាណ : ករវិក​សត្វា ករវិក​និង​សត្វា ។