សន្ទនា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សន់-ទៈ បា. ( ន. ) (សំសន្ទនា) ការ​និយាយ​គ្នា, ការ​ពោល​ពាក្យ​រួសរាយ​រក​គ្នា; ការ​ប្រឹក្សា​គ្នា : ធ្វើ​សន្ទនា​រក​គ្នា ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា កិ. ក៏​បាន “និយាយ​រួសរាយ​រក​គ្នា; ប្រឹក្សា​គ្នា” : បាន​ចួប​សន្ទនា​គ្នា​អស់​១ ម៉ោង​កន្លះ ។ សំសន្ទនា