សន្ទុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស្រុកនៃខេត្តកំពង់ធំ
  2. ឈ្មោះភ្នំមួយនៅស្រុកសន្ទុក