សន្និសីទ

ដោយWiktionary

សន់-និ-សិត បា. ( ន. ) ពាក្យ​នេះ​តាម​បាលី​គឺ​មាន​ន័យ​ដូច​គ្នា​នឹង​សន្និស័ទ​ដែរ ប៉ុន្តែ​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​ខ្មែរ​យើង​ប្រើ​សំដៅ​យក​ការ​ប្រជុំ​គ្នា​ជជែក​ពិភាក្សា​អំពី​បញ្ហា​ផ្សេង​ៗ ដែល​ឋិត​នៅ​ក្នុង​សភាព​ស្មុគស្មាញ មិន​ទាន់​ដាច់​ស្រេច ដើម្បី​រិះ​រក​ផ្លូវ​ចេញ​ឬ​ដោះ​ស្រាយ​ឲ្យ​ជ្រះ​ស្រឡះ; ការ​ថ្លែង​សេចក្ដី​ពន្យល់​អំពី​បញ្ហា​ផ្សេង​ៗ​ដល់​សាធារណ​ជន : ធ្វើ​សន្និសីទ, ស្ដាប់​សន្និសីទ (បារ. Conférence) ។