សន្លប់

ពីWiktionary

สลบ សន់-ល៉ប់ ស. ( កិ. ) (ប្រើ​ជា សលប អ. ថ. សៈហ្លុប) បាត់​ស្មារតី​មិន​ដឹង​ខ្លួន ដោយ​ភ័យ​ចំប្រប់​តក់​ស្លុត​ខ្លាំង​ឬ​ដោយ​ត្រូវ​របួស​ដំណំ​ខ្លាំង​ជាដើម : ត្រូវ​បច្ចា​មិត្ត​វាយ​សន្លប់, ធ្លាក់​ពី​លើ​ចុង​ឈើ​សន្លប់ ។ สลบไสล សន្លប់​សន្លិន (ស. ប្រើ​ជា សលប​ស្លៃ អ. ថ. សៈហ្លុប​សៈហៃ៎្ល) សន្លប់​ឈឹង​មិន​កម្រើក​ដៃ​ជើង : គាត់​គ្រុន​សន្ធំ​ធ្ងន់​ណាស់ សន្លប់​សន្លិន​ឥត​កម្រើក​ខ្លួន​ទេ ។