សប្បាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស័ប-បាយ ឬ ត. ទ. ស្រ. សៈបាយ បា. ( ន. ) ដំណើរ​នៅ​ជា​សុខ, ដំណើរ​មិន​មាន​ទុក្ខ, មិន​មាន​ព្រួយ, មិន​មាន​ជំងឺ : នៅ​ដោយ​សប្បាយ, ឥត​មាន​សប្បាយ ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា កិ. ក៏​បាន “នៅ​ជា​សុខ, ឥត​ព្រួយ, ឥត​រោគ” : ខ្ញុំ​មិន​សូវ​សប្បាយ ។ ប្រើ​ជា គុ. ឬ កិ. វិ. ក៏​បាន “ដែល​នាំ​ឲ្យ​រីករាយ​ចិត្ត, ដែល​ស្រួល​ចិត្ត” : ទី​នេះ​សប្បាយ​ណាស់ !; ដើរ​លេង​សប្បាយ ។ សប្បាយ​ខ្លួន​ស្រួល​ខ្លួន ។ សប្បាយ​ចិត្ត ស្រួល​ចិត្ត, រីករាយ ។ សុខ​សប្បាយ សុខ​ស្រួល ។ល។ សប្បាយដ្ឋាន (ស័ប-ប៉ាយុ័ត-ឋាន) ទី, កន្លែង ដែល​នាំ​ឲ្យ​មាន​សប្បាយ ។ សប្បាយ​ភាព (ស័ប-ប៉ាយ៉ៈភាប) ភាព, ដំណើរ​នៃ​ការ​នៅ​ជា​សុខ ។ សប្បាយ​មន្ទីរ (ស័ប-ប៉ាយ៉ៈមន់ទី) មន្ទីរ, ផ្ទះ​ដែល​ស្រួល​នៅ ។ សប្បាយាហារ (ស័ប-ប៉ាយ៉ាហា; បា. < សប្បាយ + អាហារ) អាហារ​ដែល​បរិភោគ​ទៅ​នាំ​ឲ្យ​ស្រួល​ខ្លួន ។ល។