សព្វាសី

ពីWiktionary

omnivore សត្វស៊ីអាហារគ្រប់ប្រភេទមានសាច់រុក្ខជាតិ ជាដើម។ ឧ. ជ្រូកជាសព្វាសី។