សព្វាសី

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

omnivore សត្វស៊ីអាហារគ្រប់ប្រភេទមានសាច់រុក្ខជាតិ ជាដើម។ ឧ. ជ្រូកជាសព្វាសី។