សភា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សៈ-- សំ. បា. ( ន. ) ទី​ប្រជុំ, ការ​ប្រជុំ, ទី​សម្រាប់​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​កិច្ច​ការ; សមាគម : កណ្ដាល​សភា កណ្ដាល​ទី​ប្រជុំ, កណ្ដាល​ជំនុំ ។ សភាគារ (សំ. បា. សភា + អគារ “ផ្ទះ, រោង”) ផ្ទះ, រោង, មន្ទីរ សម្រាប់​ប្រជុំ; សាលា​ជំនុំ​ការ (ហៅ សភា​គ្រឹះ ឬ សភា​មន្ទីរ, --មាល, --ស្ថាន ក៏​បាន) ។ សភាចារ (សំ. បា. សភា + អាចារ) បែប​បទ, ច្បាប់, សណ្ដាប់ របស់​ការ​ប្រជុំ ។ សភា​នាយក (--យក់) នាយក, អធិបតី របស់​ក្រុម​ជំនុំ; ចាងហ្វាង ក្រុម​ជំនុំ; បើ​ស្ត្រី​ជា សភា​នាយិកា (ហៅ សភាធិបតី, សភាបតី អ. ថ. --ប៉ៈតី ក៏​បាន; បើ​ស្ត្រី​ជា សភាធិបតានី, សភាបតានី អ. ថ. --ប៉ៈ--) ។ សភានុនាយក (--យក់; សំ. បា. សភា + អនុ “រង, លំដាប់, បន្ទាប់” + នាយក) នាយក​រង, អធិបតី​រង របស់​ក្រុម​ជំនុំ (បើ​ស្ត្រី​ជា សភានុនាយិកា) ។ សភាលិបិការ ស្មៀន​របស់​ក្រុម​ប្រជុំ​ប្រឹក្សា​កិច្ច​ការ (បើ​ស្ត្រី​ជា សភាលិបិការិកា) ។ សភា​លេខាធិការ, សភា​លេខានុការ លេខាធិការ, លេខានុការ របស់​ក្រុម​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​កិច្ច​ការ (បើ​ស្ត្រី​ជា សភា​លេខាធិការិកា, សភា​លេខានុការិកា) ។ សភា​វិសាមញ្ញ (--ម៉ាញ់) សភា​ជា​វិសាមញ្ញ, សន្និបាត​ប្លែក​ពី​ធម្មតា, ការ​ប្រជុំ​ប្លែក​ខុស​ពី​ពេល​ធម្មតា ដែល​បាន​កំណត់​ទុក​ពី​មុន​មក : រដ្ឋ​សភា តែង​បើក​សភា​វិសាមញ្ញ​ក្នុង​ករណី​ដែល​មាន​កិច្ច​ការ​ជា​ពិសេស​ហើយ​ជា​បន្ទាន់ ។ សភា​ស័ទ អ្នក​ខ្នះខ្នែង​កិច្ច​ការ​ក្នុង​ទី​ប្រជុំ​ឬ​ក្នុង​សមាគម ។ សភា​សមាជិក (--សៈ ម៉ា--) ក្រុម​ជំនុំ (ក្រៅ​ពី​សភា​នាយក​និង​សភានុនាយក); បើ​ស្ត្រី​ជា សភា​សមាជិកា ។ សភា​សាមញ្ញ សន្និបាត​តាម​ធម្មតា គឺ​ការ​ប្រជុំ​តាម​ពេល​វេលា​ដែល​បាន​កំណត់​ទុក​ជា​ស្រេច ។ល។