សមាជិក

ពីWiktionary

សៈMengDaly11ម៉ា-- សំ. បា. ( ន. ) (សមាជិក ឬ សាមាជិក) អ្នក​ដែល​មាន​អំណាច​ត្រូវ​ចូល​កាន់​ទី​ប្រជុំ​បាន; អ្នក​ចូល​រួប​រួម​ក្នុង​អង្គការ​នយោបាយ, ក្នុង​សមាគម, ក្នុង​គ្រួសារ : សមាជិក​នៃ​​សភា​ទាំង​ពីរ, សមាជិក​រាជ​រដ្ឋាភិបាល, សមាជិក​សមាគម, សមាជិក​គ្រួសារ ។ល។ ឥត្ថី. សមាជិកា ។