សម៉

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. សៈ-- ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​ព្រៃ ផ្លែ​មាន​រស​ល្វីង, ប្រើ​ជា​ថ្នាំ​បញ្ចុះ​ឬ​ប្រើ​បរិភោគ​ផ្ទាប់​នឹង​ផ្អក​ត្រី​ប្រៃ​ជាដើម​ក៏​បាន ។ សម៉​មាន​ឈ្មោះ​ច្រើន​យ៉ាង មាន សម៉​ក្អែក, សម៉​ភ្លុក, សម៉​ពិភេក ឬ សម៉​ពិភេទក៍ ជាដើម ។