សម្គាល់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ-គាល់ ( កិ. ) ចំណាំ, ចំណាំ​ទុក​ឲ្យ​ស្គាល់ : សម្គាល់​ការ, សម្គាល់​ចិត្ត, សម្គាល់​ពុត, សម្គាល់​ថា ។ ន. សេចក្ដី​ចំណាំ​ទុក​ឲ្យ​ស្គាល់ : មាន​សម្គាល់​ក្នុង​ចិត្ត ។ សម្គាល់​ហេតុ សេចក្ដី​ដែល​សរសេរ​នៅ​ភាគ​ខាង​ក្រោម​ដោយ​ឡែក មាន​យោង​លេខ​មួយ​គូ​ស្រប​គ្នា ជា​គ្រឿង​សម្គាល់​ហេតុ​ឬ​សេចក្ដី​ផ្សេង​ៗ (ហៅ នយ​លក្ខណៈ ក៏​បាន) ។ សរសេរ​ជា សំគាល់ ក៏​បាន ។