សម្ទាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ-ម្ទាយ បា. ( គុ. ) (សមទាយ ន. “របស់​ដែល​ត្រូវ​ឲ្យ​ស្មើ​គ្នា, រង្វាន់​ស្មើ​ភាគ​គ្នា; រង្វាន់​សាមញ្ញ​ឬ​ដែល​ជា​ធម្មតា”) សាមញ្ញ, ដែល​ជា​ធម្មតា, រាយ​រង, បន្ទាប់​បន្សំ; ដែល​រាប់​រយ​រាប់​ពាន់ : ការ​សម្ទាយ ការ​ងារ​រាយ​រង, ការ​បន្ទាប់​បន្សំ ។ មនុស្ស​សម្ទាយ មនុស្ស​សាមញ្ញ, មនុស្ស​រយ ។ សុខ​ទុក្ខ​សម្ទាយ សុខ​ទុក្ខ​ជា​ធម្មតា ។ (ព. កា.) : ការ​ក្រ​កុំ​គិត​ងាយ ការ​សម្ទាយ​ជា​កម្រោល សន្សឹម​កុំ​បំបោល ក្រែង​ពុំ​ដល់​ដូច​ប្រាថ្នា (សាស្រ្តា​ច្បាប់​កេរ្តិ៍​កាល) ។