សម្រប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ-រ៉ប ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រប, ឲ្យ​អែប​ស្រប​គ្នា: សម្រប​សម្ដី ។