សម្រាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ-រ៉ាក ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រាក, ឈប់​ឲ្យ​ស្រាក​នឿយ : សម្រាក​កម្លាំង, សម្រាក​កាយ ។ សម្រាក​សម្រន់ ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រាក​ស្រន់ ។ សម្រាក​សម្រាន្ត ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រាក​ស្រាន្ត ។ សម្រាក​សម្រាល ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រាក​ស្រាល ។