សម្រាជ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ-រ៉ាច សំ. ( ន. ) (សម្រាជ៑ ឬ សំរាជ៑) អធិរាជ, មហា​រាជ ។ សំរាជ