សម្រាប់

ពីWiktionary

សំ-រ៉ាប់ ( គុ. ) ដែល​មាន​ស្រាប់, ដែល​បម្រុង, ដែល​ត្រូវ​ប្រកប​តាម​ការ : ដែក​ជា​របស់​សម្រាប់​ប្រើ​ការ​បាន​ច្រើន​យ៉ាង; ក្រដាស​សម្រាប់​សរសេរ ។ មន្រ្តី​សម្រាប់​ឯក មន្រ្តី​សម្រាប់​ក្សត្រិយ៍​ទ្រង់​រាជ្យ; សម្រាប់​ទោ​ សម្រាប់​ក្សត្រិយ៍​ឧភយោរាជ;... (ក្នុង​សម័យ​ពី​ដើម) ។

( ន. ) ចង្ហាន់​ដែល​ទាយក​ទាយិកា​រៀប​ផ្គត់ផ្គង់​បម្រុង ឬ​ប្រចាំ​ទុក​ឲ្យ​មាន​ស្រេច​ស្រាប់ ដើម្បី​ប្រគេន​បព្វជិត​រាល់​ថ្ងៃ : រៀប​សម្រាប់​ប្រគេន​លោក, រៀប​ចង្ហាន់​ពីរ​សម្រាប់ ។ ភោជនាហារ​ដែល​គ្រហស្ថ​រៀប​ផ្គត់ផ្គង់​គ្រហស្ថ​ជានិច្ច​ហៅ

សម្រាប់ ដែរ​ក៏​មាន តែ​មិន​សូវ​ប្រើ ។ វត្ថុ​ដែល​បម្រុង​ឲ្យ​មាន​ស្រាប់, ប្រដាប់ : ខោ​អាវ​មួយ​សម្រាប់, ស្បែក​ជើង​ពីរ​សម្ រាប់ ។