សម្រេច

ពីWiktionary

សំ-រ៉ាច់ ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រេច, ឲ្យ​ហើយ​ស្រេច, ឲ្យ​ដាច់​ស្រេច : សម្រេច​ការ, សម្រេច​សេចក្ដី ។ ធ្វើ​ឲ្យ​កើត​ការ, ឲ្យ​បាន​ការ, ឲ្យ​សម​ប្រកប; បាន​សម​តាម​បំណង : សម្រេច​ប្រយោជន៍ ។ បាន​លុះ, បាន​ដល់ : សម្រេច​គុណ​វិសេស, សម្រេច​មគ្គ​ផល ។ សម្រេច​សម្រាន្ត នៅ​ជា​សុខ​សាន្ត : សម្រេច​សម្រាន្ត​ឥរិយាបថ... ។ សម្រេច​សម្រួល ធ្វើ​ឲ្យ​ស្រេច​ដោយ​ស្រួល, សម្រួល​ឲ្យ​បាន​ស្រេច ។ សម្រេច​ឥរិយាបថ ញ៉ាំង​ឥរិយាបថ ៤ (ដើរ, ឈរ, អង្គុយ, ដេក) ឲ្យ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ, នៅ​អាស្រ័យ, គង់​នៅ ។ល។