សម្លាក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ-ល៉ាក ( ន. ) ស្លាក​ស្នាម : មាន​សម្លាក​នៅ​ស្មា​ខាង​ធ្វេង ។