សម្លាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ-ល៉ាប់ ( កិ. ) ធ្វើ​ឲ្យ​ស្លាប់, បំបាត់​ជីវិត, ផ្តាច់​ជីវិត : សម្លាប់​សត្វ ។ ព. ប្រ. កម្ចាត់​បង់​ឲ្យ​លែង​កើត​មាន​ត​ទៅ​ទៀត : សម្លាប់​កិលេស ។ ធ្វើ​ឲ្យ​ស្លាប់​សាច់ : សម្លាប់​ស្បែក ។ បំផ្លាញ; បង្ខូច​ឬ​បង្ខាត​ប្រយោជន៍ : សម្លាប់​ប្រយោជន៍ ។ លាក់​ពុត; សម្ដែង​កល​មាយា​ធ្វើ​ហាក់​ដូច​ជា​ស្លាប់ : សម្លាប់​ពុត (ម. ព. ពុត ផង) ។ កួច​ចំណង​មួយ​បែប​ផ្ទុយ​ពី​បត់​ចន្ទាស គឺ​ទាញ​កន្ទុយ​ខ្សែ​ចំណង​ម្ខាង​ឲ្យ​ផុត​ស្រឡះ​ពី​រង្វង់​ចំណង : ចង​សម្លាប់​មុខ (ព. ផ្ទ. បត់​ចន្ទាស) ។ល។