សយ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( ន. ) រោម​ជា​កញ្ចុំ​ឬ​សំណុំ​រោម​នៅ​ក​សត្វ មាន​ក្ងោក​និង​សីហៈ​ជាដើម : សយ-ក​ក្ងោក ។ ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ឬ​ស៊ែម, កែម​ជា​មួយ​នឹង​ពាក្យ​ឯ​ទៀត ; បរិវារ​សព្ទ: ពាក្យ​សយ (ម. ប្រ.) ។ សយ​សង្វារ សំណុំ​ខ្សែ​សង្វារ : មាន​សយ​សង្វារ នែប​កែវ​ប្រពាល កម្រង​កែវ​ភ្ញី ឆត្រ​ប្រាក់​ឆត្រ​មាស​ឱភាស​ពិសី បាត្រ​កែវ​មណី ឈូក​ឈរ​ទ្រង់​ផ្កា (ពាក្យ​កាព្យ​សរសើរ​ព្រះ​បាទ) ។ ខ្សែ​សយ សរសៃ​មាស​ឬ​ប្រាក់​សម្រាប់​ប៉ាក់​ដា​គ្រឿង​លំអ ។ ឈ្មោះនិងត្រកូល