សយ្យា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សៃយ៉ា បា.; សំ. ( ន. ) (ឝយ្យា) ការ​ដេក, ការ​សម្រេច​ឥរិយាបថ​ដេក ។ ខ្មែរ​ច្រើន​ប្រើ​ក្លាយ​ជា សយ្យាសន៍ ឬ សេយ្យាសន៍ ប្រើ​ជា កិ. សំដៅ​សេចក្ដី​ថា “ដេក”; (រ. ស.) : ទ្រង់​សយ្យាសន៍ ទ្រង់​ផ្ទំ ។ ប្រើ​ជា គុ. ឬ ន. ក៏​មាន : ព្រះ​ពុទ្ធ​រូប​សេយ្យាសន៍ ព្រះ​ពុទ្ធ​រូប​បែប​ផ្ទំ ។ សីហ​សេយ្យាសន៍ បន្ទំ​បែប​ដំណេក​សីហៈ គឺ​ផ្ទំ​ផ្អៀង​ទៅ​ខាង​ស្ដាំ ព្រះ​បាទ​ឆ្វេង​តម្រួត​លើ​ព្រះ​បាទ​ស្ដាំ (បន្ទំ​ព្រះ​ពុទ្ធ) : ព្រះ​សម្មា​សម្ពុទ្ធ ទ្រង់​សម្រេច​សីហ​សេយ្យាសន៍ (ម. ព. សយ្យាសន៍ ឬ សេយ្យាសន៍ ផង) ។ល។ សេយ្យា