សរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ស បា.; សំ. ( ន. ) (ឝរ) ព្រួញ, កាំ, កាំ​ធ្នូ, កាំ​ស្នា : ស្ដេច​ផ្លែង​សរ ; ត្រូវ​សរ ។ សរ​ជ័យ សរ​មាន​ជ័យ ។ កូន​សរ ព្រួញ; គ្រាប់​កាំភ្លើង ។ល។
  2. ស បា. ( កិ. ) រឭក, រឭក​ឃើញ, នឹក​ឃើញ, សា​ដឹង​ឡើង​វិញ ។ សរ​ជាតិ ដឹង​ជាតិ ។ សរ​ញាណ ពិចារណា​ឬ​រំពឹង​ដឹង​ហេតុ​ច្បាស់​ទៅ​ខាង​អតីត​កាល ឬ​ខាង​អនាគត​កាល : ព្រះ​ពុទ្ធ​ទ្រង់​សរ​ញាណ... (បា. សរ​ញ្ញាណ ន. ញាណ​ឬ​ប្រាជ្ញា​ជា​គ្រឿងរ​ឭក​ឃើញ) ។
  3. ភូមិនៃឃុំអង្គរសរ