សរសៃ

ពីWiktionary

ស៏-សៃ ( ន. ) អាការៈ​ឬ​អវយវៈ​ក្នុង​ខ្លួន​មនុស្ស​សត្វ មាន​សណ្ឋាន​ជា​វល្លិ​ធំ​តូច​វែង​ខ្លី​ប្រទាក់​គ្នា​ជា​គ្រឿង​ចង​ត​សរីរ​កាយ​ខ្លះ ជា​ផ្លូវ​ឈាម​និង​ខ្យល់​ខ្លះ ។ល។ : សរសៃ​ពួរ, សរសៃ​រយាង, សរសៃ​ឈាម; រ. ស. ហៅ​ព្រះ​នហារូ... ។ ខ្សែ​ល្អិត​ឆ្មារ : សរសៃ​សក់, សរសៃ​សូត្រ, សរសៃ​អំបោះ, សរសៃ​ពីងពាង, សរសៃ​ឈូក ។ល។