សរីរវិទ្យា

ដោយWiktionary

physiology, physiologie វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាអំពី មុខងារ សកម្មភាពនៃជាលិកា និងសរីរាង្គរបស់ភាវៈមានជីវិត។