សរុប

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សៈរ៉ុប បា.; សំ. ( កិ. ) (សរូប; ស្វរូប, ន “សភាវៈ​ឬ​សភាព; ប្រភេទ; បែប, បែប​យ៉ាង; ប្រក្រតី; ការ​រួប​រួម”) រួប​រួម, ប្រមូល​រួម​គ្នា; រួម​សេចក្ដី, ប្រមូល​សេចក្ដី​ដោយ​សង្ខេប (ច្រើន​ប្រើ សរុប ជាង) : យក​អីវ៉ាន់​មក​សរុប​គ្នា; សរុប​សេចក្ដី, និយាយ​សរុប ។ បើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ដើម​សព្ទ​ដទៃ ច្រើន​ប្រើ សរូប អ. ថ. សៈរ៉ូប៉ៈ, ដូច​ជា សរូប​កថា ពាក្យ​រួប​រួម ។ សរូប​ន័យ ន័យ​សង្ខេប, សេចក្ដី​ពន្យល់​ដោយ​រួប​រួម ។ សរូប​និទ្ទេស ការ​សម្ដែង​ចេញ​ដោយ​សរុប, ការ​ញែក​សេចក្ដី​ដោយ​សង្ខេប ។ល។ សរូប