សវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សៈវ៉ៈ សំ.; បា. ( ន. ) (ឝវ; ឆវ; ខ្មែរ​ប្រើ ឆ > ស, វ > ព = សព) សព, សាកសព ។ សវ​កម្ម ឬ--កិច្ច ឬ ឆវ-- ការ​រម្លាយ​សព, ឈាបន​កិច្ច ។ សវទាហិក ឬ ឆវ-- អ្នក​រម្លាយ​សព, អ្នក​ដុត​ខ្មោច (បើ​ស្ត្រី​ជា សវទាហិកា ឬ ឆវ--) ។ សវ​មន្ទីរ ឬ ឆវ-- មន្ទីរ, ផ្ទះ, រោង, សាលា តម្កល់​សព; មេរុ (មេន) ។ សវ​រថ ឬ ឆវ-- រថ​ដឹក​នាំ​សព ។ សវ​វាហៈ ឬ ឆវ-- អ្នក​សែង​សព, អ្នក​សែង​ខ្មោច ។ល។