សហាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សៈ- សំ. បា. ( ន. ) សម្លាញ់, មិត្ត​សម្លាញ់; អ្នក​ដែល​ទៅ​ឬ​មក​ជាមួយ, អ្នក​ជូន, អ្នក​កំដរ, គ្នា, អ្នក​ដែល​ជា​គ្នា (បើ​ស្ត្រី​ជា សហាយិកា) ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ​សំដៅ​សេចក្ដី​ផ្សេង​ថា “បុរស​ស្ត្រី​ដែល​ដើរ​ហើរ​ឬ​ដែល​ខូច​កាច​នឹង​គ្នា” : មាន​សហាយ មាន​ស្រី​ឬ​មាន​ប្រុស​ជា​អ្នក​ប្រព្រឹត្ត​ស្មន់​អន្ធករ​នឹង​គ្នា ។ សហាយ​កំណាន់ សហាយ​ដែល​ជា​កំណាន់​ចិត្ត ។ សហាយ​ស្មន់ សហាយ​ដែល​ខូច​កាច​នឹង​គ្នា​ដល់​បែក​ការ​ត្រូវ​បង់​ប្រាក់​ពិន័យ​មុខ​ស្មន់ ។ ប្រើ​ជា កិ. ក៏​បាន : សហាយ​នឹង​គ្នា ដើរ​ហើរ​នឹង​គ្នា, ខូច​កាច​នឹង​គ្នា ។ល។