សាកសព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--សប់ មើល​ពាក្យ សាក ៣ ន. ។