សាខា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា.; សំ. ( ន. ) (ឝាខា) មែក: បែក​សាខា ។ សាខា​កាល កាល​រាយ​រង​បែក​ចេញ​ពី​កាល​ធំ ៣ គឺ បច្ចុប្បន្ន​កាល, អតីត​កាល, អនាគត​កាល (ពាក្យ​សម្រាប់​ប្រើ​ក្នុង​វេយ្យាករណ៍​បាលី ត្រង់​អាខ្យាត) ។ សាខា​នគរ ក្រុង​រង​ឬ​ក្រុង​រាយ​រង, ក្រុង​តូច​ដែល​ជា​ចំណុះ​ក្រុង​ធំ ។ សាខា​បសាខា (--ប៉ៈ--) មែក​តូច​និង​មែក​ធំ ។ សាខា​ប្រទេស ឬ--រដ្ឋ ប្រទេស​ឬ​ដែន​ដែល​ជា​រណប​គេ, ដែល​ជា​ចំណុះ​គេ ។ សាខា​ពាណិជ្ជ ឬ--ពាណិជ្យ ពាណិជ្ជ​រង​ឬ​រាយ​រង​ដែល​បែក​មែក​ចេញ​ពី​ពាណិជ្ជ​ធំ ។ សាខា​ម្រឹគ ស្វា; ពួក​សត្វ​ដែល​លោត​តោង​មែក​ឈើ​បាន : ស្វា, ទោច, កំប្រុក, ... ជា​សាខា​ម្រឹគ ។ សាខា​សមាគម សមាគម​រង ។ល។

  1. phylum, embrancehement ផ្នែកសំខាន់នៃវគ្គីសាស្ត្រស្ថិតនៅបន្ទាប់ពីរជ្ជៈ។ ឧ. ស្រូវស្ថិតក្នុងសាខាម៉ាញ៉ូលីយ៉ូភ្វីតា (magnoliophyta)។