សាតាំង

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បារ. ( ន. ) (Satin) សំពត់​រលើប, ជា​ឈ្មោះ​សំពត់​មួយ​ប្រភេទ សាច់​រលីង​ម៉ដ្ឋ​សម្បុរ​រលើប​រលោង មាន​ព័ណ៌​ផ្សេង​ៗ ជា​សំពត់​មក​ពី​ប្រទេស​ក្រៅ : សំពត់​សាតាំង (សំពត់​រលើប) ។