សាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ប៉ើង, ហើរ តាម​ខ្យល់ ឬ​អណ្តែត​តាម​ខ្សែ​ទឹក (រសាត់) ។ សាត់​ព្រាត់ ចេញ​ចោល​ស្រុក​ទេស​ខ្ចាត់​ភ្លាត់​ព្រាត់​បង​ប្អូន​ញាតិ​មិត្រ ។ ព. ទ. បុ. ថា : ត្រី​កំភ្លាញ​លាញ​ព្រោះ​មាត់, មនុស្ស​សាត់​ព្រាត់​លាញ​ព្រោះ​ឆោត ។ សាត់​ភ្លាត់ ដែល​ខិល​ខូច​ដើរ​សាត់​អណ្តែត​តាម​តែ​ប្រទះ​គ្មាន​លំនៅ​ជា​ប្រាកដ ។ ព. ទ. បុ. ថា : ឈើ​កោង​វល្លិ​ព័ទ្ធ មនុស្ស​សាត់​ភ្លាត់ កុំ​យក​ខ្លួន​បៀត ។ សាត់​អណ្តែត ឬ សាត់​អណ្តែត​សែត​អញ្ជង់ ដែល​ដើរ​សាត់​ព្រាត់​ទៅ​តាម​តែ​ប្រទះ​ឥត​មាន​ទី​នៅ​ជា​ប្រាកដ : មនុស្ស​សាត់​អណ្តែត; ដើរ​សាត់​អណ្តែត​សែត​អញ្ជង់ ។