សាធក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ធៈកៈ ឬ --ធក់ សំ. បា. ( ន. ) អ្នក​ធ្វើ​ឲ្យ​សម្រេច; អ្នក​បំពេញ​ឬ​បង្រ្គប់; ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​សម្រេច; ការ​បំពេញ​ឬ​បង្រ្គប់; ការ​ពន្យល់ ។ ខ្មែរ​ច្រើន​ប្រើ​ជា កិ. ឬ គុ. សំដៅ​សេចក្ដី​ថា “នាំ​មក​សម្ដែង; អធិប្បាយ, ពន្យល់” : ដូច​សេចក្ដី​ដែល​បាន​សាធក​មក​ហើយ​នោះ ។