សាធារណរដ្ឋដូមីនីក

ដោយWiktionary

République Dominicaine, Dominican Republic