សាប៊ូ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. សប៊ូ) ។