សារិកាកែវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឈ្មោះបក្សី
  2. ឈ្មោះផ្កានិងរុក្ខជាតិ
  3. កែវ
  4. Raiamas guttatus Burmese trout
  5. ភូមិនៃឃុំជើងរាស់
  6. ឃុំនៃស្រុកល្វាឯម