សារី

ពីWiktionary
  1. -រី ( ន. ) ឈ្មោះ​ផ្លែ​ឈើ​មួយ​ប្រភេទ មក​ពី​ប្រទេស​ក្រៅ, ប្រើ​ជា​អាហារ​ជម្រះ​មាត់ ។
  2. ភូមិនៃឃុំសានគរ