សារុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រ៉ុង ( ន. ) សំពត់​អំបោះ​ឬ​សូត្រ ត្បាញ​ចាក់​ជា​ក្រឡា​ឆ្លាស់​ព័ណ៌ ឬ​ធ្វើ​ជា​ផ្កា ជា​គំនូរ រំលេច​ព័ណ៌​សម្រាប់​ភ្ជើញ​ស្លៀក​សម្លុយ, ជា​សម្លៀក​របស់​ចាម​ជ្វា​ជាដើម : សារុង​អំបោះ, សារុង​សូត្រ ។ សារុង​ដែល​ខ្មែរ​ប្រើ​មាន ២ ប្រភេទ​គឺ សារុង​ស្រី, សារុង​ប្រុស; សារុង​សម្រាប់​ស្រី​ៗ​សុទ្ធ​តែ​មក​ពី​បរទេស, ស្រី​ៗ​អាច​ប្រើ​ជា​ប្រក្រតី​បាន មិន​ទាស់​ទំនង​របស់​សុជីវ​ធម៌​ខ្មែរ​ទេ, ឯ​សារុង​សម្រាប់​ប្រុស​ៗ ច្រើន​តែ​ត្បាញ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា, ប្រុស​ៗ​ស្លៀក​បាន​ចំពោះ​តែ​ក្នុង​ផ្ទះ​លំនៅ ក្នុង​ពេល​ដែល​យល់​ថា​គួរ​ស្លៀក​បាន, ពុំ​អាច​ស្លៀក​ដើរ​ចេញ​ទៅ​ខាង​ក្រៅ​ផ្ទះ​លំនៅ​ឡើយ (នេះ​ជា​សុជីវ​ធម៌​ដ៏​សមរម្យ​របស់​ខ្មែរ) ។