សាលក្រម

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. (ច្បាប់) judgment, jugement សេចក្ដីសម្រេច របស់តុលាការជាន់ទាបមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមទម្រង់ដែលច្បាប់បានកំណត់ដោយផ្អែកតាមការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់។