សាលក្រម

ពីWiktionary
  1. (ច្បាប់) judgment, jugement សេចក្ដីសម្រេច របស់តុលាការជាន់ទាបមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមទម្រង់ដែលច្បាប់បានកំណត់ដោយផ្អែកតាមការទាញហេតុផលផ្ទាល់មាត់។