សាលាដ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ល៉ាត បារ. ( ន. ) (សាលាដិ៍ Salade) ម្ហូប​ញាំ​បារាំង ឬ​បន្លែ​ផ្សេង​ៗ​ដែល​ប្រើ​ជា​ញាំ​បាន ។ ខ្មែរ​ហៅ​ចំពោះ​តែ​ស្ពៃ​មួយ​ប្រភេទ ដែល​ហៅ ស្ពៃ​ញាំ ឬ ស្ពៃ​ស ក៏​បាន : របោយ​សាលាដ, ស្ពៃ​សាលាដ ។ សាលាដិ៍